Om projektet

Medvandrare istället för invandrare!

4ALL är ett projekt som ska skapa nya och utveckla strukturer för att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare.

4ALL  projektet hjälper till att uppfylla de mål som Skellefteå Kommun har satt upp:

  • Eftersträva kulturell mångfald, genom att ge människor lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
  • Motverka främlingsfientlighet, rasism och diskriminering
  • Uppmuntra till aktivt deltagande i föreningsliv och samhällsliv
  • Göra Skellefteå till en attraktiv hemkommun för flyktingar och invandrare
  • Ge människor från olika kulturer förutsättningar för att försörja sig och förverkliga sina livsmål.

4ALL ska jobba med etnisk mångfald och integration i arbetslivet där arbetsgivare och myndigheter ska utbildas i vinsterna och fördelarna med etnisk mångfald för att nå lönsamhet och tillväxt.

Genom utbildning på individuell nivå för i första hand kvinnliga analfabeter ska vi med en kreativ och praktisk pedagogik arbeta för språkutveckling, kulturell kompetens, och personlig utveckling.

4All ska utveckla befintliga och naturliga mötesplatser inom bland annat folkbildning, kulturcentrum, föreningar och bibliotek där alla människor kan mötas utifrån sina gemensamma intressen.

En informationsplats integreras med kommunens kundtjänst i Stadshuset. Det blir en bas för samhällsinformation från olika myndigheter.

Projektet genomsyras av medborgarkunskap.

Vi vill skapa förutsättningar för att samhället bättre ska nyttja den resurs som tredjelandsmedborgare kan tillföra.